top of page
Search

Pasala Nigeryje


Prieš metus, 2017 m. spalio 4 dieną, Nigeryje JAV SOP ir Nigerio kariai (11 amerikiečių, 35 nigeriečiai, toliau — team BLUE) pateko į ISIS — GS pajėgų ( toliau — team RED) pasalą. Rezultatas: 4 amerikiečiai ir 4 vietiniai kariai žuvo. Tačiau didžiausia audra kilo už tūkstančių kilometrų nuo įvykio vietos — Vašingtone. U.S. Department of Defense (DoD) atliko pakankamai išsamų ir (kiek galima spręsti) sąžiningą tyrimą. Tyrimo išvadas galite paskaityti čia http://bit.ly/2P3nd2N, turintiems mažiau laiko čia animuota įvykių versija http://bit.ly/2OpFn1v


Ko mus moko padarytos klaidos?


Aiškūs operacijos tikslai ir plano laikymasis. SOP, veikdami sudėtingoje aplinkoje, ne visada gali laikytis aiškių procedūrų, tačiau visgi vertėtų suprasti, kad „džiazavimas“ gali vesti prie skaudžių padarinių. Pirminis spalio 4 — osios operacijos tikslas buvo identifikuoti/sulaikyti arba nukauti viena ISIS — GS lyderių. Tarp šalutinių tikslų buvo susitikimai su vietiniai lyderiais. Nepanašu, kad sustojimas Tongo Tongo gyvenvietėje buvo planuotas ir prioritetinis veiksmas. Teigiama, kad sustota, nes Nigerio pajėgoms reikėjo pasipildyti vandens atsargas (tai daug pasako ir apie resursų planavimą bei naudojimą) ir pavalgyti. Panašu, kad išnaudodamas laiką team BLUE vadas nusprendė susitikti su kaimelio vyresnybe. Be to, susitikimas užtruko pusvalandžiu ilgiau nei tikėtasi.


Pamoka:

▶️ Resursus (pvz vandenį) verta planuoti taip, kad jų užtektų visai operacijai, ir griežtai kontroliuoti jų naudojimą

▶️ Visi sustojimai, ypač vedantys į naujas/papildomas užduotis turi būti gerai apgalvoti, suplanuoti

Žvalgybos vaidmuo. JAV ir Nigerio žvalgyba, didžiausią dėmesį skyrusios ISIS vieno iš vadovų identifikavimui ir fiksavimui, „pramiegojo“ gausias motorizuotas team RED pajėgas, ginkluotas sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir minosvaidžiais. Maža to, žvalgybai pro akis prasprūdo Tongo Tongo gyvenvietės gyventojų/vyresnybės ir team RED ryšys (savanoriškas ar priverstinis — čia jau kitas klausimas), nes pirmi šūviai į team BLUE pasipylė būtent iš gyvenvietės. Turėdama žvalgybinį resursą, t.y. droną, JAV vadovybė juo nepasinaudojo lydėdama team BLUE, kadangi po pasitraukimo iš tikėtinos ISIS vado buvimo vietos apie drono naudojimą nebeužsimenama. Jei būtų likęs „kabėti“, jis negalėjo nepastebėti tokių gausių ISIS pajėgų, judančių į operacijos rajoną.

Pamoka:

▶️ jei yra laiko (o team BLUE jo turėjo) būtina reikalauti iš žvalgybinius duomenis teikiančių padalinių pateikti kuo tikslesnį vaizdą, patikrinti ir pertikrinti informaciją

▶️ užtikrinti žvalgybinių priemonių naudojimą nuo operacijos pradžios iki jos pabaigos

Vieningas patrulio pasirengimas (taktinis, moralinis). Spalio 4 d. mūšio analizė rodo ne tik tai, kad JAV SOP buvo geriau parengti nei vietiniai Nigerio kariai (tam ir analizės nereikia). Pirmiausia, „amerikietiškas“ ir „nigerietiškas“ patrulio segmentai nesitreniravo kartu, tad jų bendras standartinių procedūrų patrulio metu supratimas skyrėsi. Svarbu paminėti, kad kontakto metu vienuolika JAV karių rodė didesnį norą kautis, nei savo žemėje veikiantys 33 nigeriečiai. Dalis pastarųjų mįslingai dingo pačioje mūšio pradžioje, likę atliko tik statistų vaidmenį, t.y. šaudė į priešo pusę, kai visa iniciatyva priklausė amerikiečiams. Jei amerikiečiai būtų užtikrinę tiesioginį nigeriečių vadovavimą, to nebūtų nutikę.

Pamoka:

▶️ Kiekvienas patrulio karys turi aiškiai suprasti ką ir kodėl jis darys užduoties metu

▶️ Nėra „ranger‘ių“ ir „silpnosios/remiančios“ patrulio dalies. Visų pasirengimas turi būti maksimaliai vienodas

▶️ Jei nėra galimybės suvienodinti patrulio pajėgų pasirengimo, jų dalims vadovauti skirti vienodai pajėgius vadus

Ginkluotė ir tinkami šaudmenų resursai. Team BLUE buvo ginkluota lengvaisiais šaulių ginklais, prieštankiniais vienkartiniais granatsvaidžiais AT4 ir ant automobilių sumontuotais kulkosvaidžiais M240 (FN MAG). Tokio dydžio patruliui, planavusiam vykdyti tokią svarbią užduotį, tai — itin lengva ginkluotė. Žvelgiant į karo Afganistane/Irake patirtį, SOP elementai bene visada į patrulius vykdavo ginkluoti sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir automatiniais granatsvaidžiais. Spalio 4 — ąją patekę į pasalą, team BLUE nelabai turėjo kuo atsakyti team RED, turinčiai sunkiuosius kulkosvaidžius ir minosvaidžius. Team RED slopino juos ugnimi, ir neleido nutraukti kontakto. Maža to, po valandos kautynių baigėsi vieno kulkosvaidžio šoviniai.

Pamokos:

▶️ Jei yra galimybių (o JAV jas turėjo) į patrulius vykti su ginkluote, leisiančia turėti ugnies galios persvarą prieš priešą ir taip greitai nutraukti kontaktą (pasitraukti iš naikinimo zonos)

▶️ Šaudmenų atsargas planuoti juodžiausiam scenarijui. Praeities ramūs patruliai nereiškia, kad ir ateityje pakaks kelių dėžių su šoviniais.

Veiksmai patekus į kontaktą. Team BLUE apšaudymas lengvaisiais ginklais prasidėjo iš užnugario (gyvenvietės), po to suintensyvėjo iš kairės, ir patrulis sustojo. Tenka pastebėti, kad šiame etape team BLUE turėjo ugnies persvarą ir galėjo nutraukti kontaktą, t.y. skubiai veržtis pirmyn. Iš turimos informacijos susidaro įspūdis, kad patrulis neturėjo tikslo naikinti team RED židinius savo maršrute, tad galėjo veržtis. Deja, kariai išsilaipino, dalis jų atidengė ugnį, dalis Nigerio karių pasislėpė miške, nedidelė dalis mįslingomis aplinkybėmis pasitraukė. Maža to, patrulio vadas (JAV SOP) su 4 Nigerio kariais (turbūt geriausiai parengtais…) pabandė užeiti team RED iš šono, t.y. flanguoti. Patrulį sudarė 46 kariai, tuo metu team RED ugnis nebuvo prispaudusi viso patrulio, tad sunku pasakyti kodėl nuspręsta pabandyti perlaužti mūšio eigą tokiomis mažomis pajėgomis. Kaip ten bebūtų, būtent po šio veiksmo patrulis įstrigo, nes pasirodė gausesnės ir geriau ginkluotos team RED pajėgos.

Pamokos:

▶️ Veiksmai, patekus į kontaktą, turi vesti į kuo skubesnį kontakto nutraukimą, nebent įsakyme yra nurodyta kitaip

▶️ Veiksmai kontakto atveju turi būti atidirbti taip, kad kiekvienas karys žinotų savo vietą, kokių veiksmų imtis ir kur/kada trauktis

▶️ Kontrpuolimas turėtų būti vykdomas tik tada, kaip esame visiškai tikri, kad turime pranašumą prieš priešą ir mūsų pajėgos tai gebės įvykdyti

▶️ Kontrpuolimas turėtų būti vykdomas maksimaliai gausiomis į tiesioginį kontaktą nepatekusiomis pajėgomis.

Kontakto nutraukimas. Žlugus bandymui apeiti team RED iš šono ir atvykus team RED pastiprinimui, team BLUE rengėsi nutraukti kontaktą ir veržtis priekin. Tačiau tai užtruko, nes Nigerio kariai ilgai laipinosi į transportą, tai team RED leido padidinti naikinimo zoną. Pirmieji išvyko Nigerio kariai, tuo tarpu JAV pajėgų atsitraukimas komplikavosi. Išvykus dviems JAV transporto priemonėms su kulkosvaidžiais, trečioji neturėjo paramos ugnimi, ir taip žuvo pirmasis amerikietis. Pėsčiomis bandę atsitraukti žuvo ir kitu du SOP kariai. Nuvažiavusios 700 metrų likusios pajėgos užėmė gynybą, netrukus vėl buvo atakuotos team RED ir buvo išblaškytos. Svarbu pastebėti, kad nei po nesėkmingo bandymo apeiti team RED pasalą, nei užėmus antrąją gynybinę poziciją, patrulis neiškvietė pastiprinimo. Už 850 m ketvirtas SOP karys žuvo nelygioje kovoje. Tik po 36 minučių nuo situacijos pasikeitimo, išblaškyti ir vėliau susijungę su likusiais kovotojais, JAV SOP kariai iškvietė pagalbą.

Pamoka:

▶️ Palikusios transportą pajėgos turi būti apmokytos ir pasirengusios (būti šalia) kuo greičiau palikti pasalos vietą

▶️ Visada galioja dengimo taisyklė. Silpniausiai apsaugotos transporto priemonės juda pirmiausiai. Arba transportas juda vienu metu, arba juda šuorais dengdami visus atsitraukiančius

▶️ Silpniausiai apsaugota technika negali likti paskutinė, kadangi po kontakto nutraukimo visa priešo ugnies galia koncentruojasi būtent į ją

▶️ Situacijos raportas ir pagalbos iškvietimas privalo būti išsiųstas iškart, kuomet padėti operacijos rajone pakito.

Vietoje pabaigos. 2017 m. spalio 4 d. padarytos klaidos ir jų analizė rodo, kad patruliavimas, kaip ir kiekviena operacija, reikalauja didelio įdirbio. Užmigimas ant laurų ir per didelis pasitikėjimas savo jėgomis priverčia mokėti brangiausią kainą — ginklo broliai žūva. Tik mokydamiesi iš krauju parašytų klaidų ir dėdami visas pastangas jų nekartoti sieksime pergalės.

22 views0 comments
bottom of page